ساختمان خدماتی صدف

زمین پروژه: 2792.5 مترمربع واقع در شهرک صدف کیش

کاربری: 5942.31 مترمربع کاربری خدماتی

ساختمان: 5 طبقه خدماتی شامل یک طبقه زیر زمین، یک طبقه همکف و 3 طبقه بالای همکف با بنای کل 7446.13 مترمربع در 39 واحد خدماتی، 29 واحد پارکینگ، 2 واحد انبار و 307.98 مترمربع مشاعی

دوره ساخت: از اواسط سال 1382 شروع و در سال 1388 خاتمه یافت.

وضعیت جاری: تعداد 6 واحد با متراژ 344 مترمربع در سال­های قبل بفروش رسیده و تعداد 33 واحد اجاره داده شده است.

فهرست