معرفی صندوق آینده ساز

موضوع تشكيل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان مرجع قانوني و صلاحيتدار در اين خصوص بررسي گرديد و اين سازمان با توجه به ماده 2 قانون تاسيس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران طي مجوز 4118 مورخ  1354/11/26 موافقت اصولي خود را با تاسيس صندوق اعلام داشت. شوراي عالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در جلسه شماره هشتاد و هشت اسفند ماه هزار و سيصد و پنجاه و چهار ضمن موافقت با تشكيل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز، اجرايي شدن صندوق را از 1355/1/1 اعلام نمود. در ادامه نيز پس از تاييد و تصويب سي و نهمين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي مورخ 1356/2/4 و موافقت وزارت بهداري و بهزيستي وقت، رئيس هيات مديره و مديرعامل صندوق تامين اجتماعي طي مكاتبه‌اي به شماره 4062/1 مورخ 1356/7/2 موافقت خود را با ثبت قانوني صندوق به اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي اعلام مي‌دارد. و در تاريخ 1356/12/20 به استناد ماده 8 آيين نامه اصلاحي قانون ثبت موسسات غيرتجاري اين صندوق با نام صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز و تحت شماره 1880 در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد و آگهي تاسيس آن به شماره 29135/6 به تاريخ 1356/11/30 در روزنامه رسمي مورخ 1356/12/3 چاپ و منتشر گرديد.

بدين ترتيب صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز پس از مطالعات عميق علمي و اصول بيمه گري توسط کارشناسان خبره از سال 1355 به منظور تامين و برقراري حقوق بازنشستگي ازکارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته فعاليت خود را آغاز نمود.

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز پس از مطالعات عميق علمي و اصول بيمه گري توسط کارشناسان خبره از سال 1355 پس از طي تشريفات قانوني لازم بر اساس ماده 2 قانون تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و موافقت سازمان امور اداري و استخدامي کشور و مصوبه شوراي عالي تامين اجتماعي و موافقت نامه تشکيل صندوق به عنوان مؤسسه اي غير انتفاعي ثبت و به منظور تامين و برقراري حقوق ايام بازنشستگي و ازکارافتادگي و حقوق وظيفه بازماندگان کارکنان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت ها و واحدهاي تابعه و وابسته فعاليت خود را آغاز نمود. تغييرات لازم در اساسنامه و آئين نامه بازنشستگي صندوق در طول ساليان به منظور توسعه دامنه فعاليت و جذب اعضاي جديد منطبق با قوانين موضوعه کشور انجام پذيرفته است

فهرست