هیئت مدیره

آینده ساز کرانه کیش

عبدالمجید ظفرمند

رئیس هیئت مدیره
آینده ساز کرانه کیش

علیمردان ادبی فیروزجائی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
آینده ساز کرانه کیش

جواد سلماسی

نایب رئیس هیئت مدیره
فهرست