درباره کرانه کیش

شرکت بازرگانی و ساختمانی آینده ساز کرانه کیش در اردیبهشت سال 1397 در زمینه موضوع طراحی و اجرای عملیات ساختمانی ، عمرانی و بازرگانی و با تمرکز بر فعالیتهای ساختمانی با شماره 13639 با سرمایه یکصد میلیون ریال در جزیره کیش به ثبت رسید.

با توجه به قرابت فعالیتها و اهداف تبیین شده ، بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مرداد 1397 ، شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش«بساک» ، کلیه اموال، دارائی ها، مطالبات، دیون، تعهدات شرکت را به قیمت دفتری طبق ماده 111 قانون مالیات های مستقیم به شرکت بازرگانی و ساختمانی آینده ساز کرانه کیش منتقل نموده و در آن ادغام گردید .

شركت بساک با هدف جذب و بکارگیری اصولی سرمایه‌های کوچک متعلق به آن دسته از مدیران و کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تحت پوشش که تابع مقررات بازنشستگی صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز می باشد.

طي سالهاي فعاليت ، پروژه هاي عظيم ساختماني خود را با كاربری هاي مسكوني، تجاري، اداري ، هتل و… به انجام رسانده و در اين راستا توان و تخصص حرفه‌اي خود را نيز در ارائه بهترين كيفيت به اثبات رسانده تا به عنوان يكي از موفق ترين شركتهاي سرمايه گذاري در منطقه كيش شناخته شد و طی سال جاری با هدف استمرار موفقیت ها و حصول نتایج والا، تجارب و حسن پیشنه خود را در اختیار شرکت کرانه کیش قرار داد .

فهرست