تست سیستم آتش نشانی پارکینگ،محوطه و مشاعات مجتمع مسکونی کرانه 1 توسط کارشناسان آتش نشانی جزیره کیش در تاریخ 1400/08/13 در محل مجتمع با موفقیت انجام گردید.

فهرست