در تاریخ 1400/05/09 کابل کشی از پست برق A1 به پست برق E انجام گردید.

فهرست