در تاریخ 1400/04/06 با حضور کارشناسان شرکت آب و برق کیش پست برق بلوک A2 پروژه کرانه 1 برقدار گردید و به شبکه اصلی برق متصل شد.

فهرست