درباره شرکت بازرگانی و ساختمانی آینده ساز کرانه کیش

شرکت بازرگانی و ساختمانی آینده ساز کرانه کیش در اردیبهشت سال 1397 در زمینه موضوع طراحی و اجرای عملیات ساختمانی ، عمرانی و بازرگانی و با تمرکز بر فعالیتهای ساختمانی با شماره 13639 با سرمایه یکصد میلیون ریال در جزیره کیش به ثبت رسید.

با توجه به قرابت فعالیتها و اهداف تبیین شده ، بر اساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مرداد 1397 ، شرکت بازرگانی و سرمایه گذاری آینده کیش«بساک» ، کلیه اموال، دارائی ها، مطالبات، دیون، تعهدات شرکت را به قیمت دفتری طبق ماده 111 قانون مالیات های مستقیم به شرکت بازرگانی و ساختمانی آینده ساز کرانه کیش منتقل نموده و در آن ادغام گردید .

آینده ساز کرانه کیش

درباره صندوق آینده ساز 

موضوع تشكيل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان مرجع قانوني و صلاحيتدار در اين خصوص بررسي گرديد و اين سازمان با توجه به ماده 2 قانون تاسيس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران طي مجوز 4118 مورخ  26/11/1354 موافقت اصولي خود را با تاسيس صندوق اعلام داشت. شوراي عالي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در جلسه شماره هشتاد و هشت اسفند ماه هزار و سيصد و پنجاه و چهار ضمن موافقت با تشكيل صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز، اجرايي شدن صندوق را از 1/1/1355 اعلام نمود. در ادامه نيز پس از تاييد و تصويب سي و نهمين جلسه شوراي عالي تامين اجتماعي مورخ چهاردهم ارديبهشت ماه هزار و سيصد و پنجاه و شش و موافقت وزارت بهداري و بهزيستي وقت، رئيس هيات مديره و مديرعامل صندوق تامين اجتماعي طي مكاتبه‌اي به شماره 1/4062 مورخ 2/7/1356 موافقت خود را با ثبت قانوني صندوق به اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي اعلام مي‌دارد.

در تاريخ بيستم اسفند ماه هزار و سيصد و پنجاه و شش به استناد ماده 8 آيين نامه اصلاحي قانون ثبت موسسات غيرتجاري اين صندوق با نام صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز و تحت شماره 1880 در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيد و آگهي تاسيس آن به شماره 29135/6 به تاريخ 30/11/1356 در روزنامه رسمي مورخ 3/12/1356 چاپ و منتشر گرديد.

فهرست